Kategoriat
kirkon toiminta

Kirkon haasteet 2020-luvulla: Nuorten aikuisten osallistuminen, sosiaalinen media ja kiinnostavat kysymykset

Kirkon kohtaamat haasteet 2020-luvulla Suomessa ovat moninaiset ja edellyttävät sopeutumista muuttuvaan yhteiskuntaan. Kasvava uskonnottomuus ja jäsenkunnan väheneminen ovat vaikeuksista merkittävimpiä. Yhä useammat ihmiset identifioituvat uskonnottomiksi ja kirkkoon kuulumattomiksi, mikä vaikuttaa suoraan kirkon toimintaan ja sen käytössä oleviin resursseihin.

Toiseksi muuttuvat arvot ja uskontokäsitykset asettavat kirkolle haasteen pysyä ajan tasalla ja vastata ihmisten tarpeisiin. Yhteiskunnalliset asenteet ja arvot ovat monimuotoistuneet, ja kirkon on pohdittava, miten se voi viestiä evankeliumin sanomaa siten, että se tavoittaa ja koskettaa erilaisia ihmisiä.

Modernin kirkon kolmas huolenaihe on nuorten aikuisten vähäinen osallistuminen ja sitoutuminen kirkkoon. Monet nuoret aikuiset kokevat etäisyyttä perinteiseen uskonnolliseen instituutioon, ja kirkon on pyrittävä löytämään uusia tapoja puhutella ja sitouttaa nuoria aikuisia. Tämä voi sisältää uusien toimintamuotojen ja viestintäkanavien käyttöönottoa sekä nuorten aikuisten tarpeiden ja kysymysten huomioimista.

Haasteisiin vastaaminen edellyttää kirkolta joustavuutta, innovatiivisuutta ja avoimuutta. On pysyttävä ajan hermoilla, kuunneltava ihmisten tarpeita ja oltava valmis mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Samalla on olennaisen tärkeää säilyttää kirkon perustehtävä eli välittää uskon sanomaa ja tarjota hengellistä tukea ja yhteisöllisyyttä niille, jotka sitä kaipaavat.

Kuka kuuluu kirkkoon?

Suomessa kirkkoon kuuluu pääasiassa evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, sillä se on maamme suurin uskonnollinen yhteisö. Jäsenyys perustuu kasteeseen, jossa henkilö otetaan osaksi kristillistä yhteisöä. 

Suomessa on kuitenkin myös muita kristillisiä uskontokuntia ja yhteisöjä, joihin ihmiset voivat halutessaan liittyä. Näitä ovat esimerkiksi ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, vapaakirkot ja erilaiset herätysliikkeet. Jäsenyyden ehdot ja liittymiskäytännöt vaihtelevat uskontokuntien välillä. 

Lisäksi on ateisteja sekä niitä, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

Miten kirkko huomioi nuoret aikuiset?

Kirkko pyrkii huomioimaan nuoret aikuiset tarjoamalla heille erityisiä nuorten aikuisten ryhmiä, tapahtumia ja toimintaa, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. Näiden ryhmien avulla nuoret aikuiset voivat kokoontua keskustelemaan uskonaiheista, osallistumaan vapaa-ajan aktiviteetteihin tai osallistumaan erilaisiin palveluprojekteihin.

Kirkko kannustaa nuoria aikuisia osallistumaan seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Heitä rohkaistaan ottamaan aktiivinen rooli seurakunnan toimielimissä ja vaikuttamaan päätöksentekoon, jotta heidän äänensä kuuluisi ja heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan suuntaan.

Lisäksi kirkko pyrkii luomaan välittömiä ja merkityksellisiä kohtaamisia nuorten aikuisten kanssa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten kautta, jotka ovat valmiita keskustelemaan, kuuntelemaan ja tukemaan nuorten aikuisten tarpeita ja kysymyksiä. 

Kirkko ja sosiaalinen media

Kirkko on ottanut aktiivisen roolin sosiaalisen median ja podcastien hyödyntämisessä nuorten aikuisten tavoittamisessa. Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram, TikTok ja YouTube, tarjoavat kirkolle tehokkaan kanavan tavoittaa nuoret aikuiset heidän käyttämällään viestintäkanavalla muun muassa seuraavasti:

  • Facebook: Kirkko Suomessa
  • Twitter: Suomen ev.lut.kirkko
  • YouTube: Kirkon kanava
  • Instagram: Kirkko Suomessa
  • Spotify: Kirkko Suomessa
  • SoundCloud: kirkko_evl
  • Spreaker: Kirkko Suomessa

Kirkko julkaisee säännöllisesti sisältöä sosiaalisessa mediassa, kuten inspiroivia viestejä, ajankohtaisia tapahtumia ja puheita. Sosiaalisen median avulla kirkko voi myös tarjota mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja keskusteluun nuorten aikuisten kanssa. Nuoret aikuiset voivat esittää kysymyksiä, jakaa omia ajatuksiaan ja kommentoida kirkon julkaisuja.

Sosiaalinen media antaa myös mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia aiheita. Kirkko voi jakaa tietoa uskonasioista, elämän haasteista ja muista arkipäivän kysymyksistä. Tällainen vuorovaikutus luo yhteyden kirkon ja nuorten aikuisten välille sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Nuoria aikuisia kiinnostavat kysymykset kirkosta

Nuoria aikuisia kiinnostavat kysymykset kirkosta voivat liittyä moniin eri teemoihin. He saattavat pohtia uskon merkitystä omassa elämässään, kamppailla epävarmuuden kanssa ja etsiä vastauksia elämän tarkoitusta koskeviin kysymyksiin. Lisäksi he ovat tietoisia ympäristöasioista, tasa-arvosta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja monikulttuurisuudesta.

Arkisempiakin aiheita on. Esimerkiksi rahapelaaminen voi aiheuttaa eettisiä pohdintoja. Jotkut kirkot vastustavat rahapelien harjoittamista ja kannustavat jäseniään välttämään niitä. Kantaa perustellaan rahapelien potentiaalisilla haitallisilla vaikutuksella yksilöille ja yhteiskunnalle. Toiset kirkot puolestaan suhtautuvat rahapeleihin neutraalisti tai jopa hyväksyvästi, kunhan pelaaminen tapahtuu kohtuullisesti ja vastuullisesti.

Kohti yhteenkuuluvuutta

Kirkon rooli moninaisten aiheiden käsittelemisessä ja niiden yhdistämisessä uskon ja elämän arvoihin herättää kiinnostusta nuorten aikuisten keskuudessa. Myös yhteisöllisyys on tärkeä teema, ja nuoret aikuiset voivat kaivata yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vertaistukea elämän eri vaiheissa. 

Kirkon tarjoama yhteisö ja solidaarisuus pyrkivät vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla tilaisuuksia tavata samanhenkisiä ihmisiä ja osallistua yhteiseen toimintaan. Tavoitteena on olla avoin, inklusiivinen ja relevantti uskonnollinen yhteisö, joka pystyy vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin.

Kategoriat
kirkon toiminta

Kesällä myös kirkko kohti normaalia

Kirkko on kevään ajan, kuten moni muukin palvelu toiminut lähinnä virtuaalisesti. Jumalanpalveluksia on voinut seurata netistä suorana, ja henkilökohtaista tukea on saanut chatin, puhelinpalvelun ja Palveleva Netti/Palveleva Kirje viestijärjestelmän kautta.

Vaikka digitaalisiin palveluihin on panostettu, ne eivät tietenkään koskaan täysin korvaa fyysistä läsnäoloa yhdessä muun seurakunnan kanssa.

Nyt kesän tullen tilanne alkaa normalisoitumaan, tosin tiettyjä rajoituksia on jatkossakin. Jumalanpalveluksiin pääsee Taipaleen seurakunnassa sunnuntaina 7.6. Henkilömäärää on rajattu 200 seurakuntalaiseen. Ehtoollista vietetään hygieniamääräyksiä noudattaen, ja tästä ohjeistetaan paikan päällä.

Yleinen 1.6. alkaen voimassaoleva yleisötapahtumia koskeva rajoitus on 500 henkilöä, mutta tässä on paikallisesti ja tapauskohtaisesti harkittava tilojen riittävyyttä. Turvaväliä tulisi olla 1-2 metriä.

Rippikoulut ja konfirmaatiot toteutuvat, tosin osittain poikkeusjärjestelyin. Myös pienimuotoiset kirkkokonsertit ja vastaavat tapahtumat palaavat kalenteriin.

Aivan normaalia kesää tästä ei tule, myöskään kirkon ja hengellisten yhteisöjen kannalta. Yleisötapahtumista suurin, vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen järjestämä Suviseurat päätettiin perua jo huhtikuussa.

Reisjärvelle olisi odotettu jopa 80000 kävijää, joten turvallinen toteutus olisi mahdotonta. Seuroja siis vietetään etänä radion ja netin välityksellä.

Varmasti myös yksityistilaisuudet, etenkin tietysti kesähäät ovat tänä vuonna pienimuotoisempia tai lykätty myöhemmäksi.

Kategoriat
kirkon toiminta

Kirkko netissä ja somessa

Suomen evankelilais-luterilaisen kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Vuonna 2019 osuus koko väestöstä oli ensimmäistä kertaa alle 70 prosentin. Luvut ovat erityisen huolestuttavia nuorten ikäluokkien osalta. Karut lukemat konkretisoituvat tyhjenevissä jumalanpalveluksissa ja toiminnan näivettymisessä varsinkin pienemmissä seurakunnissa.

Kirkon nuorisotyöllä on toki pitkät perinteet jalkautumisessa nuorten pariin ja tuen ja opastuksen tarjoamisessa esimerkiksi nuorisotilojen ja leirien kautta. Kuten jokainen vanhempi voi kuitenkin todeta, nuorten vapaa-aika kuluu yhä enemmän ruutujen parissa, peleissä ja sosiaalisessa mediassa. Tavoittaako kirkko uutta sukupolvea näissä kanavissa?

Samojen haasteiden parissa painivat monet muutkin perinteiset instituutiot. Esimerkiksi puolustuvoimat on pyrkinyt nostamaan imagoaan nuorten parissa eurheilun kautta.

Miten kirkko tällä hetkellä näkyy netissä?

Ev.lut kirkon viralliset kanavat

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustoilta löytyy osio Verkkokirkko, johon on koottuna sekä kirjallista materiaalia että linkkejä muissa palveluissa julkaistuihin videoihin.

Jumalanpalveluksia löytyy Yle Areenasta sekä televisio- että radiolähetyksinä. Lähetyksiä on koottu myös muulta verkosta, esimerkiksi tällä hetkellä tarjolla ovat Iskelmäradion jumalanpalvelus Tyrvään kirkosta ja Järviradion ohjelmia. Sivustolla on myös Youtuben kautta striimattava Minuuttihartaus.

Virtuaalikirkko.fi on erillinen palvelu jossa on kirkon itse tuottamia videosisältöjä kuten messuja ja konsertteja. Toinen palvelu on etenkin kännykällä selaajille suunnattu Mobiilikirkko, jota toistaiseksi ei kuitenkaan ole saatavilla sovelluksena.

Kirkolla on luonnollisesti myös sometilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagrammissa. Seuraajamäärät eivät suhteutettuna kirkon jäsenmääriin Suomessa kuitenkan ole kovin korkeita.

Jossain määrin kirkon preesens netissä on ehkä kuitenkin viralliseen tiedottamiseen painottunutta. Keskustelua ja vuorovaikutusta on vähänlaisesti?

Missä pienemmät seurakunnat?

Kirkon verkkonäkyvyydessä pääkaupunkiseudun, etenkin Helsingin seurakunnat ovat valta-asemassa. Merkittävin kirkollinen verkkolehti on pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen Kirkko ja Kaupunki ja suosituin media Jouluradio.

Helsingin seurakunta tuottaa lisäksi muuta verkkosisältöä kuten hengellisyyteen keskittyvää Hiljainentila.fi-palvelua.

Myös yksittäisten verkkovaikuttajien eli niin sanottujen ”influencerien” joukko on painottunut pääkapunkiseudulle.

Muiden seurakuntien näkyvyys verkossa on melko vähäistä. Syykin on varmasti yksinkertainen: pienemmillä maakuntien seurakunnilla ei löydy resursseja tai osaamista.

Tosiasiallisesti nykyinen internet-infrastruktuuri mahdollistaa näkyvyyden käytännössä kaikille, kunhan sisältö on sellaista että se herättää mielenkiintoa. Seurakuntien ei tarvitse panostaa kalliisiin verkkosivustoihin, vaan sisältöä voi julkaista ilmaiseksi Facebookin ja Youtuben kaltaisissa palveluissa.

Selvää on että ajallista panostusta tämä vaatii. Nykyiseen verkkokulttuuriin kuuluu olennaisesti vuorovaikutus: keskustelu ja ajoittain väittely tai jopa kiistely. Eli myös verkossa vaaditaan henkilökohtaista läsnäoloa seurakuntalaisten kanssa.

Koulutusta ja opastustakin asiaan on saatavilla. Somempi seurakunta on sekä kirja että nimi seurakunnissa järjestettäville koulutuksille.